Beloof alleen op kandidaten te stemmen die de tien punten van het Digitale Burgerrechtenhandvest onderschrijven.
× 3782 medeburgers beloofd om te stemmen
Land
Land
Österreich
Belgique/België
Bulgaria
Hrvatska
Cyprus
Česká republika
Denmark
Eesti
Suomi
France
Deutschland
Greece
Magyarország
Republic of Ireland
Italia
Latvija
Lietuva
Luxembourg
Malta
Nederland
Polska
Portugal
România
Slovensko
Slovenija
Espana
Sverige
United Kingdom
De registratie van je belofte was succesvol! Laat je stem tellen, bezoek deze site de dag voor de verkiezingen om uit te vinden welke van de kandidaten waar jij op kan stemmen digitale burgerrechten steunen!
Naam is een verplicht veld.
Deze e-mail is al in gebruik!
Bevestig uw belofte door te klikken op de link in de e-mail.
Stem voor je digitale burgerrechten

Het Handvest

Ik verzet mij tegen maatregelen die rechters of democratisch gekozen beleidsmakers beperken in hun macht om over zaken te beslissen die fundamentele rechten van EU burgers raken, met betrekking tot de hieronder genoemde punten, maar ook daarbuiten.

Ik steun voorstellen voor betere toegang tot documenten (waaronder consultaties) in alle Europese talen, om transparantie van en burgerparticipatie in de wetgevingsprocessen van de EU te maximaliseren. Ik steun regelingen voor uitbreiding van de beschikbaarheid van overheidsdata voor burgers en voor het gebruik van open gegevensformaten en open standaarden door de overheid.
Ik steun wetgeving die het fundamentele recht op privacy beschermt. Dit omvat mede het recht voor ons burgers om  zelf te beslissen of en hoe onze persoonsgegevens worden verwerkt. Ik steun maatregelen die een passend niveau van transparantie en beveiliging waarborgen bij het verwerken van persoonsgegevens.
Ik steun wetgeving die registratievereisten of andere beperkende maatregelen voor het leveren van internettoegang en -diensten wegneemt. Ik sta achter de bescherming van netneutraliteit, effectieve mededingingsregels en liberalisering van het radio-spectrum.
Ik steun hervorming van het auteursrecht waarbij ik mij inzet voor communicatievrijheid, en het recht op deelname aan het culturele leven en  toegang tot kennis. Ik steun initiatieven voor het behoud en de harmonisatie van bestaande uitzonderingen op het auteursrecht, zodat individuen werken kunnen (her)gebruiken. Ik pleit voor een uitzondering op het auteursrecht voor (her)gebruik van werken door publieke instellingen en organisaties zonder winstoogmerk, zoals culturele, historische en onderwijsinstellingen. Ik bepleit dat werk dat tot stand is gekomen met publieke middelen, ook in het publieke domein beschikbaar blijft. Wetgeving die de reikwijdte en duur van het auteursrecht of aanverwante rechten uitbreidt, steun ik niet.
Ik ben tegen voorstellen voor de opslag of het monitoren van telecommunicatieverkeer die niet op een geloofwaardige en onafhankelijke wijze zijn getoetst op noodzaak en proportionaliteit, of die onderwerp zijn van regelmatige toetsing aan deze voorwaarden.
Ik steun wetsvoorstellen die online anonimiteit en het recht om versleuteling te gebruiken beschermen. Ik steun maatregelen die de ontwikkeling en bevordering van het gebruik van privacy-bevorderende technologie stimuleren.
Ik steun geen maatregel of initiatief dat internetserviceproviders en andere organisaties aanmoedigt, dwingt of toestaat om zelfstandig vermeend strafbare online handelingen op te sporen, te monitoren of te bestraffen en zo een voorschot te nemen op rechterlijke toetsing. Uitgezonderd zijn maatregelen die worden ingesteld voor een zeer korte duur, waar de vermeende inbreuk een onmiddellijke bedreiging voor mensen vormt en waar de staat waarin de partij is gevestigd een urgent probleem verplicht aan moet pakken.
Ik ben tegen de proliferatie van in Europa geproduceerde surveillance- en censuurtechnologie naar autoritaire regimes die de rechtsstaat niet eerbiedigen, door middel van export kredietverzekeringen of andere vormen van staatsgaranties. Ik maak mij hard voor de privacy van journalisten, activisten en burgers over de gehele wereld, door wetgeving te ondersteunen die onderdrukkende regimes verhindert dergelijke technologie en diensten af te nemen van welke onderneming dan ook in de Europese Unie.
Ik sta voor vrije, open, bottom-up, en multi-stakeholdermodellen voor het vaststellen van Internetmiddelen en -standaarden, zoals namen, nummers en adressen. Ik steun maatregelen  die de betrokkenheid van de samenleving  in multi-stakeholderfora stimuleren. Ik verzet mij tegen iedere poging van private, nationale of internationale organisaties om de controle over het beheer van het internet over te nemen.
Ik steun maatregelen die het gebruik van vrije en open source software door overheden en publieke instellingen mogelijk maken of bevorderen, zeker wanneer deze instellingen met EU-middelen worden gefinancierd.