Afgiv løfte om at stemme på en kandidat som støtter de 10 punkter i Charter om Digitale Rettigheder.
× 3782 medborgere har lovet at stemme
Land
Land
Österreich
Belgique/België
Bulgaria
Hrvatska
Cyprus
Česká republika
Denmark
Eesti
Suomi
France
Deutschland
Greece
Magyarország
Republic of Ireland
Italia
Latvija
Lietuva
Luxembourg
Malta
Nederland
Polska
Portugal
România
Slovensko
Slovenija
Espana
Sverige
United Kingdom
Dit løfte er modtaget! Nu kan du få din stemme til at tælle - kom tilbage dagen før valget for at se hvilke kandidater i dit valgområde der støtter digitale rettigheder!
Navn felt er påkrævet.
Denne email adresse er allerede brugt!
Bekræft venligst dit løfte ved at klikke på linket i den email som vi har sendt til dig.
Dit løfte for digitale rettigheder i Europa

Charter om Digitale Rettigheder

Jeg vil modsætte mig ethvert tiltag som fjerner kompetencen til at træffe beslutninger om forhold der påvirker europæiske borgeres grundlæggende rettigheder fra retsvæsenet eller fra demokratisk valgte politiske beslutningstagere. Det gælder for alle nedenstående punkter, men ikke begrænset til disse.

Jeg vil støtte forslag som sikrer den størst mulige åbenhed og giver borgerne mulighed for at deltage i EUs lovgivningsproces gennem adgang til dokumenter (herunder høringer) på alle europæiske sprog. Jeg vil støtte foranstaltninger der fremmer adgang til offentlige data for borgerne samt brugen af åbne standarder i den offentlige forvaltning.
Jeg vil støtte lovgivning der fremmer og beskytter borgernes grundlæggende rettigheder til privatliv. Borgerne skal sikres mulighed for proaktivt at kunne beslutte om og hvordan deres personlige data skal behandles. Jeg vil støtte foranstaltninger der skal sikre en tilstrækkelig grad af åbenhed og sikkerhed omkring behandlingen af persondata.
Jeg vil støtte lovgivning der sigter mod at fjerne registrering eller andre restriktive krav for adgangen til internetindhold og digitale tjenester. Jeg vil støtte lovgivningsmæssige tiltag som sikrer beskyttelse af netneutralitet, effektiv konkurrence og flere licensfrie frekvensbånd til trådløs kommunikation.
Jeg vil være fortaler for kommunikationsfrihed og retten til at deltage i kulturlivet i forbindelse med en reform af ophavsretslovgivningen og adgangen til information og viden. Med henblik på at understøtte (gen)brug af værker for den enkelte vil jeg støtte initiativer om at harmonisere de nuværende fakultative undtagelser fra ophavsretten og gøre dem obligatoriske. Jeg vil støtte reformforslag om obligatoriske ophavsretlige undtagelser for offentlige institutioner og non-profit enheder, såsom kultur-, historie- og uddannelsesinstitutioner. Jeg vil støtte initiativer som sikrer at offentligt støttede værker bliver gjort frit tilgængelige i det offentlige domæne. Jeg vil ikke støtte lovgivning der udvider omfanget eller længden af ophavsretten eller tilsvarende rettigheder.
Jeg vil ikke støtte noget forslag om logning eller overvågning af kommunikationsdata, som ikke er underkastet en troværdig og uafhængig vurdering af nødvendighed og proportionalitet, og som ikke underkastes regelmæssig revision for at sikre overensstemmelse med disse kriterier.
Jeg vil støtte lovgivningsforslag som værner om muligheden for at være anonym online og retten til at bruge kryptering. Jeg vil støtte foranstaltninger der skal udvikle og fremme brugen af privatlivsfremmende teknologier.
Jeg vil ikke støtte nogen foranstaltning eller noget initiativ som foregriber domstolskontrollen med beskyldninger om krænkelser på internettet ved at opfordre til, tvinge eller tillade internetudbydere og andre organisationer at håndhæve og sanktionere krænkelser online, medmindre disse sanktioner kun er kortvarige, den påståede krænkelse udgør en overhængende fare for personer, og når nationale myndigheder i udbyderens hjemland er forpligtet til omgående handling.
Jeg vil ikke, via eksportkreditter eller andre statsgarantier, støtte spredningen af europæisk produceret overvågnings- og censurteknologi til autoritære lande som ikke respekterer retsstatens principper. Jeg vil kæmpe for at opretholde privatlivsbeskyttelsen for journalister, aktivister og borgerne i hele verden ved at støtte lovgivning som forhindrer undertrykkende regimer i at anskaffe sådanne teknologier og tjenester fra enhver enhed i den Europæiske Union.
Jeg vil støtte frie, åbne, bottom-up og multiinteressentproces modeller for koordination af internettets ressourcer og standarder for blandt andet navne, numre og adresser. Jeg vil støtte foranstaltninger som sikrer deltagelse af repræsentanter for civilsamfundet i multiinteressentproces fora. Jeg vil modsætte mig ethvert forsøg fra virksomheder, regeringer eller mellemstatslige enheder på at overtage kontrollen med internetforvaltningen. 
Jeg vil støtte foranstaltninger som tillader og fremmer udbredt brug af fri software (open source software). Det omfatter statslige og offentlige institutioner, især institutioner som modtager støtte fra EUs budget.