Slibte, že dáte hlas některému z kandidátů, kteří podporují 10 principů Listiny digitálních práv.
× 3782 občanů slíbilo, že budou hlasovat v soualdu s Listinou digitálních práv
Země
Země
Österreich
Belgique/België
Bulgaria
Hrvatska
Cyprus
Česká republika
Denmark
Eesti
Suomi
France
Deutschland
Greece
Magyarország
Republic of Ireland
Italia
Latvija
Lietuva
Luxembourg
Malta
Nederland
Polska
Portugal
România
Slovensko
Slovenija
Espana
Sverige
United Kingdom
Váš slib byl zpracován úspěšně! Nyní můžete zúročit svůj hlas: Přijďte se těsně před volbami podívat na tuto stránku, kteří kandidáti ve vašem volebním obvodě podporují digitální práva.
Je nutné název pole.
Tato emailová adresa již byla v kampani použita!
Potvrďte, prosím, svůj slib navštívením internetového odkazu, který byl poslán na váš email.
Váš slib podporovat digitální práva v Evropě

Listina digitálních práv

Budu proti jakémukoli opatření, které odnímá soudním orgánům či demokraticky zvoleným politikům pravomoc rozhodovat o záležitostech týkajících se základních práv evropských občanů. To zahrnuje (avšak nikoli výhradně) záležitosti uvedené v bodech výše.

Budu podporovat návrhy usilující o co největší průhlednost legislativních procesů EU a o umožnění občanům se těchto procesů účastnit, zejména prostřednictvím lepšího přístupu k dokumentům přeloženým (včetně konzultací) do všech evropských jazyků. Budu podporovat opatření, která občanům zpřístupní data úřadů a která podpoří využívání otevřených formátů a otevřených standardů ve veřejné správě. 
Budu podporovat legislativu, která prosazuje a chrání základní právo občanů na soukromí. To znamená, že občanům bude umožněno předem rozhodnout, zda mohou být jejich osobní údaje zpracovávány a jak bude zpracování probíhat. Budu podporovat opatření, která zajistí dostatečnou míru průhlednosti procesů zpracování dat a dostatečné zabezpečení dat při zpracování.  
Budu podporovat legislativu zaměřenou na odstraňování jakýchkoli požadavků na registraci či jiných omezení, která by podmiňovala poskytování internetového obsahu nebo služeb.  Budu podporovat legislativní opatření, která zajistí ochranu síťové neutrality, efektivní soutěž a liberalizaci rádiového spektra.  
V souvislosti s reformou zákonů o autorských právech a se zřetelem na podporu přístupu ke znalostem budu hájit svobodu komunikace a právo občanů účastnit se kulturního života. Budu podporovat iniciativy, které usilují o harmonizaci stávajících volitelných výjimek z autorských práv, aby bylo usnadněno jednotlivcům (opětovné) využívání autorských děl. Budu podporovat reformy, které udělují výjimky z autorských práv veřejným institucím a neziskovým subjektům, jako jsou například kulturní nebo vzdělávací organizace. Budu podporovat iniciativy, které zajistí, aby díla financovaná z veřejných zdrojů byla volně dostupná. Nebudu podporovat legislativu, která by rozšiřovala rozsah nebo trvání autorských či obdobných práv.  
Nepodpořím žádný návrh na uchovávání nebo sledování dat o komunikaci, který neprošel důvěryhodným nezávislým posouzením nezbytnosti a přiměřenosti, nebo který nepodléhá pravidelnému přezkumu v zájmu zajištění splnění těchto kritérií. 
Budu podporovat legislativní návrhy, které zaručí anonymitu na Internetu a právo použít šifrování. Budu podporovat opatření napomáhající rozvinutí a propagaci užívání technologií posilujících soukromí. Tam, kde to bude nutné podpořím rovněž legislativní úpravu těchto opatření.  
Nepodpořím žádné opatření ani iniciativu, která poskytovatele připojení k Internetu a další organizace podporuje, nutí či jim dovoluje dohlížet nad údajnými online proviněními jejich zákazníků, čímž je nahrazováno soudní přezkoumání těchto údajných online provinění. Výjimkou jsou opatření přijímaná na velmi krátkou dobu, kdy údajné provinění s sebou nese bezprostřední ohrožení pro lidské bytosti a kdy je po státu, v němž se nachází sídlo zprostředkovatele, neodkladně žádáno podniknutí kroků k řešení daného problému. 
Nepodpořím vývoz technologií evropských výrobců (prostřednictvím exportních úvěrů nebo jiných státních záruk), pokud se jedná o technologie umožňující sledování a cenzuru, které mají být vyvezeny do zemí s autoritativními režimy, v nichž nejsou respektována lidská práva. Budu bojovat za zachování soukromí žurnalistů, aktivistů a občanů všude po světě tím, že budu podporovat legislativu, jež zabrání utiskovatelským režimům získat technologie a služby pro sledování a cenzuru od jakéhokoli subjektu v rámci Evropské unie.
Budu podporovat svobodné, otevřené, zdola iniciované a mnohostranné modely koordinace internetových zdrojů a standardů – jmen, čísel, adres atd. Budu podporovat opatření, která usilují o zajištění kapacit pro reprezentativní zastoupení občanské společnosti v mnohostranných fórech. Budu oponovat jakýmkoli snahám o převzetí kontroly nad správou Internetu firemními, vládními či mezivládními subjekty.  
Budu podporovat opatření, která umožní či podpoří široké využívání svobodného softwaru (software s otevřeným zdrojovým kódem). To platí i pro vládní úřady a veřejné subjekty, zejména pak pro ty, které jsou financovány z rozpočtu EU.