Обещайте да гласувате за кандидат, който подкрепя хартата на цифровите права.
× 3782 граждани са обещали да гласуват
родина
родина
Österreich
Belgique/België
Bulgaria
Hrvatska
Cyprus
Česká republika
Denmark
Eesti
Suomi
France
Deutschland
Greece
Magyarország
Republic of Ireland
Italia
Latvija
Lietuva
Luxembourg
Malta
Nederland
Polska
Portugal
România
Slovensko
Slovenija
Espana
Sverige
United Kingdom
Обещанието ви е записано! Сега можете да използвате гласа си да подкрепите цифровите права. Елате пак в деня преди изборите, за да видите списък с всички подписали се кандидати, фигуриращи на Вашата бюлетина.
Name field is required.
Този адрес вече е използван!
Моля потвърдете обещанието си като отворите препратката изпратена на Вашия адрес.
Важето обещание за цифрови права в Европа

Харта

Ще се противопоставям на мeрки, премахващи възможността да бъдат вземани решения по въпроси, които засягат основните права на европейските граждани от съдебната власт или демократично избрани политици, включително, но не ограничаващи се до всяка от точките по-долу.

Ще подкрепям предложения, които целят да увеличат до максимум прозрачността и да дадат възможност на гражданите да участват в законодателния процес на ЕС чрез по-добър достъп до документи (включително консултации) на всички европейски езици. Ще подкрепям мерки, които насърчават предоставянето на правителствени данни на гражданите, както и използването на отворени формати и отворени стандарти в управлението.
Ще подкрепям законодателство, което насърчава и защитава основното право на гражданите на личен живот. Това включва и предоставянето на възможност проактивно да решаваме дали и как нашите лични данни ще се обработват. Ще подкрепям мерки, насочени към осигуряване на адекватни нива на прозрачност и сигурност в обработката на данни.
Ще подкрепям законодателство, което цели да премахне всякаква регистрация или други ограничителни изисквания по отношение на доставката на интернет съдържание и услуги. Ще подкрепям законодателни мерки, които гарантират защитата на мрежовата неутралност, ефективната конкуренция и либерализацията на радиочестотния спектър. 
Ще се застъпвам за свободата на общуване и правото на участие в културния живот в контекста на реформите на законите за авторското право и достъпа до знания. Ще подкрепям инициативи за хармонизиране и одобряване на съществуващите незадължителни изключения от авторското право, с цел да се улесни използването (и повторното използване) на произведения от физически лица. Ще подкрепям реформи, насочени към въвеждането на изключения от авторското право за публични институции и организации с нестопанска цел, като например културни, исторически и образователни институции. Ще подкрепям инициативи, целящи да се осигури предоставянето на публично финансирани произведения в публичното пространство. Няма да подкрепям законодателство, което разширява обхвата или продължителността на авторското право или сродните му права.
Няма да подкрепям предложения за съхранение или наблюдение на данни за съобщения, които не са били подложени на надеждна, независима оценка за необходимост и пропорционалност или не са били предмет на редовен преглед с цел спазването на тези критерии.
Ще подкрепям законодателни предложения за защита на анонимността онлайн и на правото да се използва криптиране. Ще подкрепям мерки за развитие и насърчаване на използването на технологии за подобряване на неприкосновеността на личния живот, с правни задължения, когато това е уместно.
Няма да подкрепям мерки или инициативи, които предопределят съдебния контрол на предполагаеми онлайн нарушения чрез насърчаване, принуждаване или разрешаване на доставчиците на интернет услуги и други организации да контролират или наказват предполагаемите онлайн нарушения, освен когато наложените мерки са предприети за много кратко време, когато предполагаемото нарушение включва непосредствена опасност за физическите лица и когато държавата, в която се намира седалището на посредника е длъжна да предприеме действия за разрешаване на проблема спешно.
Няма да подкрепям разпространяването, чрез експортен кредит или други държавни гаранции, на изработени в Европа технологии за наблюдение и цензура в авторитарни страни, които не зачитат принципите на правовата държава. Ще се боря за уважаването на личния живот на журналисти, активисти и граждани по цял свят, чрез подкрепата на законодателство, което не позволява на репресивни режими да придобиват такава технология и услуги от юридическо лице в Европейския съюз. 
Ще подкрепям свободния, отворен модел „отдолу-нагоре“, включващ всички заинтересовани страни за координиране на интернет ресурсите и стандартите - имена, номера, адреси и т.н. Ще подкрепям мерки, които целят да се гарантира правото на представителното гражданското общество да участва във форуми с всички заинтересовани страни. Ще се противопоставям на всякакви опити от корпоративни, правителствени и междуправителствени агенции да поемат контрола на управлението на Интернет.
Ще подкрепям мерки, които позволяват или насърчават широкото използване на свободен софтуер (софтуер с отворен код). Това включва държавни и обществени структури и по- специално структури, които получават финансиране от бюджета на ЕС.